არქივი

2023 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

კონკურსის სახელწოდება ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი კონკურსის აბრევიატურა FR კონკურსის მიზანი ახალი ცოდნის შექმნა, ახალი იდეებისა და კონცეფციების, მოვლენებისა და ფაქტების, თეორიებისა და მოდელების თეორიულ და ექსპერიმენტულ შესწავლა-ანალიზი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროგრესს. კონკურსი ხელს უწყობს კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნას, გამორჩეული ხარისხის კვლევების განვითარებას, კვლევების […]

საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

კონკურსის აბრევიატურა: BRG კონკურსის მიზანი საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების (საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორია 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან არსებული საქართველოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია) შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტებისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების განხორციელებას. საპროექტო განაცხადი ტიპი: ინსტიტუციური კონკურსის ადმინისტრირების […]

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

კონკურსის აბრევიატურა CS   კონკურსის მიზანი კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მიზანია, კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა. საპროექტო განაცხადი ტიპი ინსტიტუციური   კონკურსის ადმინისტრირება 2023 წლის 14 თებერვალი – 7 მარტი 18:00 საათამდე – პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია GMUS-ში; 2023 წლის 17 მარტი 18:00 საათამდე – კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში; მარტი – რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა; მარტი-აპრილი – შუალედური […]

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

კონკურსის მიზანი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის (შემდგომში – კონკურსი) მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების (მისი განუყოფელი ნაწილის – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიები) შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტებისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების განხორციელებას. საპროექტო განაცხადი ტიპი: ინსტიტუციური კონკურსის […]

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

კონკურსის მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა; სასწავლო პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესის გაღვივება; ინოვაციებისა და ტექნიკის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება; შემოქმედებითი აზროვნებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება. კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც არის საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სახელმწიფო და კერძო სკოლების) VII-XII კლასის მოსწავლე. კონკურსში განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალურად და ჯგუფურად. ჯგუფის წევრთა რაოდენობა […]

სსიპ – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსი

კონკურსი მიზანი: კონკურსის მიზანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი), მათი მმართველობის სფეროში შემავალი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების აღჭურვა თანამედროვე სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურით, სამეცნიერო კვლევებისათვის […]

სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსების კონკურსი

სკოლებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობისა და მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბების მიზნით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო „სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსების“ კონკურსს აცხადებს. „სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსების“ ფარგლებში სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლების მიერ წარმოდგენილ საგანმანათლებლო/შემეცნებითი, შემოქმედებითი და სპორტული მიმართულების ინიციატივებს. დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 2 000 ლარს. საჯარო და კერძო […]

ALUMNI GRANTS PROGRAM 2023

IU.S. DEPARTMENT OF STATE U.S. EMBASSY TBILISI Notice of Funding Opportunity Funding Opportunity Title: Alumni Grants Program Funding Opportunity Number: DOS-GEO-23-004-02022023 Deadlines for Applications: 04/25/2023; 18:00 Assistance Listing Number: 19.900 — AEECA/ESF PD Programs Total Amount Available: $125,000 Submission Dates and Times: Applications are due no later than April 25, 2023; 18:00 PROGRAM DESCRIPTION The […]

მცირე საგრანტო კონკურსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

საგრანტო წინადადების შესახებ კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის “მოსწავლეთა ხმა – სკოლებსა და ადგილობრივ თემში სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა”. “ევროპის საბჭოს” პროექტის “დემოკრატია იწყება სკოლაში – მოსწავლეთა ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში სკოლასა და ადგილობრივ თემში” ფარგლებში აცხადებს საპროექტო განაცხადების შესახებ კონკურსს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის. ორგანიზაციებმა სკოლებთან თანამშრომლობით უნდა შეიმუშაონ და განახორციელონ პროექტები, რომლებიც მიმართული იქნება სკოლებსა […]

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

ღია კარის საგრანტო პროგრამა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს, გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე არსებული მწვავე პრობლემები და მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები. ღია კარის საგრანტო პროგრამის მეშვეობით ფონდი მუდმივად მზადაა, მიიღოს საპროექტო წინადადებები. პროგრამა ეფექტური საშუალებაა ახალი, ინოვაციური და საპილოტე პროექტების მხარდასაჭერად; ასევე, იმ პრობლემების საპასუხოდ, რომლებიც სწრაფ და დაუყოვნებლივ ინტერვენციას საჭიროებენ. წარმოდგენილი პროექტები მიზნად უნდა ისახავდნენ […]