ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

თუ ხართ დაინტერესებული ჩაის წარმოებით, სახელმწიფო გთავაზობთ თანადაფინანსებას გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციისთვის.

პროგრამის მიზნები

  • საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის გამოყენება. ადგილობრივი და ბიო ჩაის წარმოების ხელშეწყობა.
  • ჩაის ექსპორტის გაზრდა.
  • კერძო და სახელმწიფო, გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია.
  • ახალი სამუშაო ადგილების შექმა  და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის ზოგადი პირობები

კერძო და სახელმწიფო ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.

პროგრამის მონაწილეებს (არა კოოპერატივებს) დაუფინანსდებათ რეაბილიტაციის ხარჯების 70%, მაქსიმიმუმ 2500 ლარის ფარგლებში 1 ჰექტარზე გაანგარიშებით.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს დაუფინანსდებათ – ფაქტობრივად შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 90%, მაგრამ არაუმეტეს 3,000 ლარისა 1 ჰა-ზე გაანგარიშებით;

პროგრამის მონაწილეების ჩაის პლანტაციების ფართობი ან/და სახელმწიფოსგან იჯარით აღებული სარეაბილიტაციო ნაკვეთი უნდა იყოს მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 300 ჰექტარის ზომის.

რეაბილიტაციის მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოები

  • ჩაის პლანტაციის გაწმენდა (ხეებისგან, მეტალის და ბეტონის ნარჩენებისგან, უცხო საგნებისგან);
  • პლანტაციის მძიმე ან ნახევრადმძიმე გასხვლა;
  • სადრენაჟე არხის მოწყობა (სადრენაჟე არხის მოწყობა შესაძლებელია პლანტაციის მძიმე ან ნახევრად მძიმე გასხვლამდეც);
  • რიგთაშორის ნიადაგის დამუშავება/გაფხვიერება (ზედაპირული გაფხვიერება 15-20 სმ სიღრმეზე);
  • პირველ წელს სასუქების და სასოფლო-სამეურნეო პრეპარატების (მათ შორის ბიო) შესყიდვა;

პროგრამის  ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.

*შენიშვნა – ტერმინთა განმარტება.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

წყარო