ღია კარის გრანტები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და არარეგისტრირებული მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის

ღია კარის გრანტები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და არარეგისტრირებული მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის

USAID-ის კანონის უზენაესობის პროგრამა საქართველოში არის ხუთწლიანი აქტივობა, რომელსაც ახორციელებს East-West Management Institute, Inc. (EWMI) და აფინანსებს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს. EWMI არის აშშ-ში დაფუძნებული არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება იურიდიული და სასამართლო რეფორმების მხარდაჭერის სფეროში მთელს მსოფლიოში. USAID-ის კანონის უზენაესობის პროგრამის მიზანია გააძლიეროს კანონის უზენაესობა საქართველოში შემდეგი მიზნების მიღწევით:

მიზანი 1: მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისა და ეფექტურობის გაძლიერება
მიზანი 2: მართლმსაჯულების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა გაძლიერებულისთვის
მიზანი 3: გაიზარდა იუსტიციის ინსტიტუტებზე მოქალაქეთა და ინსტიტუციური ზედამხედველობა

მე-3 მიზნის მიხედვით, პროგრამა ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას მართლმსაჯულების ინსტიტუტებთან სასამართლო მომსახურების ხარისხის ამაღლებისა და დაუცველი ჯგუფების უკეთესი მოპყრობის უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მხარს უჭერს სსო-ებისა და მოქალაქეების მიერ სასამართლოების და მართლმსაჯულების სექტორის სხვა დაწესებულებების ზედამხედველობას, სსო კვლევებს და ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმებისთვის, ინიციატივებს მართლმსაჯულების დაწესებულებებში არსებული პრობლემების ტექნოლოგიური გადაწყვეტის მოსაძებნად და სასამართლოების ჩართულობას ადგილობრივ თემებთან.

USAID კანონის უზენაესობის პროგრამა იწვევს საქართველოს სსო-ებს და არარეგისტრირებულ მოქალაქეთა ჯგუფებს, წარადგინონ წინადადებები, რომლებიც ხელს უწყობენ პროგრამის 3-ის მიზანს. ღია კარის საგრანტო მექანიზმი ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და არარეგისტრირებული სამოქალაქო ჯგუფების წინადადებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს მართლმსაჯულების გამოწვევებისთვის. პროგრამა მიესალმება ინიციატივებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ „ხალხზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების“ პრინციპებით, ანუ ადამიანების დაყენებას სასამართლოებისა და მართლმსაჯულების სისტემის სხვა ინსტიტუტების მუშაობის ცენტრში. წახალისებულია ადგილობრივი ინიციატივები. წინადადებები უნდა შეიცავდეს მკაფიო კომუნიკაციისა და ურთიერთობის გეგმებს.
ღია კარის მექანიზმი განიხილავს საგრანტო განაცხადებს მოძრავი პრინციპით. ის არ არის განკუთვნილი წინადადებების დასაფინანსებლად, რომლებიც უკვე გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების მანდატს ექვემდებარება.

უფლებამოსილება:
არასამთავრობო ორგანიზაციები და არარეგისტრირებული მოქალაქეთა ჯგუფები.

ვადები:
წინადადებების წარდგენა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს 2022 წლის 30 სექტემბრამდე. USAID-ის კანონის უზენაესობის პროგრამა საგრანტო განაცხადებს ერთი თვის განმავლობაში განიხილავს.

კითხვა-პასუხი საგრანტო კონკურსებზე ჩატარდება 2022 წლის 13 აპრილს 12:00 საათზე Zoom-ის საშუალებით (რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ ფორმა: ).

Ასარჩევი კრიტერიუმი
შემდეგი ზოგადი კრიტერიუმები გამოყენებული იქნება პროექტების შესაფასებლად:

 1. პროგრამის მიზნებთან შესაბამისობის ხარისხი;
 2. პროექტის ზემოქმედების ფარგლები და შესაბამისობა;
 3. პროექტის მეთოდოლოგიის ეფექტურობა;
 4. პროექტის ხარჯ-ეფექტურობა;
 5. მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის ეფექტურობა;
 6. როექტის მდგრადობა (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მდგრადობა შეიძლება ეხებოდეს აქტივობებს, სტრუქტურებს, ცოდნას და შედეგებს, რომლებიც მიიღება პროექტის განხორციელების შედეგად);
 7. პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა.

საგრანტო ფონდები
გრანტების მაქსიმალური ბიუჯეტი იქნება $25,000, პროექტის აქტივობებით 6-12 თვე.
USAID-ის კანონის უზენაესობის პროგრამის მიერ არ შეიძლება იყოს შემდეგი პროგრამული აქტივობების მხარდაჭერა:

 1. კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერა ან ლობირება;
 2. რელიგიური საქმიანობა; თუმცა, USAID-ის კანონის უზენაესობის პროგრამამ შეიძლება მხარი დაუჭიროს რელიგიურ ორგანიზაციას არარელიგიური მიზნებისთვის, თუ მისი წინადადება შეესაბამება პროექტის მიზნებს; ჰუმანიტარული საქმიანობა;
 3. თეორიული კვლევა; ინდივიდუალური ან ჯგუფური სამოგზაურო გრანტები;
 4. ან კაპიტალური სამშენებლო პროექტები კომერციული მიზნებისათვის.

წინადადების წარდგენის პროცესი: განმცხადებლებმა უნდა წარმოადგინონ მოკლე წინადადებები და ბიუჯეტის შეჯამება. არარეგისტრირებულმა ჯგუფებმა დამატებით უნდა წარმოადგინონ ურთიერთგაგების მემორანდუმი ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მონაწილეთა ვალდებულებას პროექტში მონაწილეობაზე და მიუთითებს პროექტის მენეჯერს. მოკლე სიაში შესულ აპლიკანტებს მოეთხოვებათ შეავსონ დეტალური საგრანტო განაცხადის ფორმები.
განაცხადები წარდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად ინგლისურ ან ქართულ ენაზე მისამართზე nghvinjilia@ewmi.org. ელფოსტას სათაურის ველში უნდა ჰქონდეს ღია კარის გრანტები. სააპლიკაციო ფორმების მიღება შესაძლებელია www.jobs.ge-ს განცხადებიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოთხოვნა უნდა გაიგზავნოს სამოქალაქო საზოგადოების მრჩეველს ანა ჯობავას მისამართზე ajobava@ewmi.org.