გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი)

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი)

გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი
კომპონენტის მიზნები :
 • მუნიციპალიტეტებში ახალი გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა;
 • ახალი ენერგო ეფექტური ღუმელების საწარმოს შექმნა ან არსებული ენერგო-ეფექტური ღუმელების საწარმოს გაფართოება/მოდერნიზება;
 • გადამამუშავებელი საწარმოების გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია;
 • სასოფლო – სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის წინაპირობების გაუმჯობესება;
 • სანედლეულო ბაზის განვითარება;
 • სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა.
კომპონენტის შესახებ :
კომპონენტი ითვალისწინებს გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების შექმნით დაინტერესებული კომპანიებისათვის (მათ შორის სასოფლო – სამეურნეო კოოპერატივებისათვის) ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას;
ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს :
 • შეღავათიან აგროკრედიტს/შეღავათიან აგროლიზინგს;
 • სააგენტოს თანადაფინანსებას (გრანტი)*.
 • სააგენტოს თანადაფინანსება (გრანტი) – სააგენტოს მიერ ბენეფიციარის უსასყიდლო მიზნობრივი თანადაფინანსება (დახმარება) რომელიც არ წარმოადგენს გრანტების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ გრანტს და ექვემდებარება დაბეგვრას მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.
პროექტის ბენეფიციარების ტექნიკური დახმარების მიმართულებებია :
 • ა) მარკეტინგის სფეროში (მათ შორის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენების შესახებ) ბენეფიციარის ინფორმირება და ამ მიზნით შესაბამის დონორ ორგანიზაციებთან დაკავშირება;
 • ბ) მარკეტინგულ სერვისებზე წვდომის მიზნით ბრენდირებისა და შეფუთვის დიზაინის შექმნაში დახმარება, თანადაფინანსების გზით.
 • გ) საწარმოს საკვანძო პერსონალის და მენეჯმენტისთვის ტრენინგების ჩატარების ხელშეწყობა;
 • დ) სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა

განცხადების მიღება დაიწყება: 26 მაისს
განცხადების მიღება დასრულდება: 6 ივნისს

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.