სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის მიზანი და ამოცანა

პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციისა და პირველადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სტანდარტიზაციის ხელშეწყობა.

პროგრამის ამოცანაა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების თანადაფინანსების გზით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიღებული მოსავლის დასაწყობების ხელშეწყობისათვის დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნა.

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის განვითარების სააგენტო.

პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

პროგრამის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი

პროგრამის გავრცელების გეოგრაფიული არეალია საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის პირობები

პროგრამა ითვალისწინებს ახალი, მშრალი ან/და სამაცივრე, შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ ბოსტნეულისა და კარტოფილის შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსებას.

შემნახველი საწარმოს ტევადობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 500 ტონას.

პროგრამა ითვალისწინებს შემნახველი საწარმოსათვის, მხოლოდ ძირითადი საშუალებების (შენობა-ნაგებობისა და მანქანა-დანადგარების) შეძენის/შექმნის თანადაფინანსებას.

სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს ძირითადი საშუალებების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 80%-ს არაუმეტეს 450,000 ლარისა.

შემნახველი საწარმო უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამით დადგენილ სტანდარტებს.

შემნახველი საწარმოს სტანდარტები

ზოგადი ინფორმაცია შემნახველი საწარმოს შესახებ.

ბოსტნეულის შესანახი საცავი წარმოადგენს შენობა ნაგებობას, რომელიც განკუთვნილია ოპტიმალური მიკროკლიმატის პირობებში ხანმოკლე ან ხანგრძლივი დროით მოსავლის შესანახად, შესანახი საწარმოოს მთავარი მოთხოვნაა აუცილებელი მიკროკლიმატი, რომელიც მიიღწევა ვენტილაციისა და გაგრილების მოწყობილობებით.

დანიშნულების მიხედვით განასხვავებენ ბოსტნეულის შესანახი საცავების 2 ძირითად ტიპს: უნივერსალურს და სპეციალიზირებულს. უნივერსალური საცავები განკუთვნილია სხვადასახვა სახის ნედლეულის შესანახად. სპეციალიზირებული საცავები განკუთვნილია ერთი სახის ნედლეულის შესანახად.

განლაგების მიხედვით კარტოფილის და ბოსტნეულის საცავები არის მიწისზედა, ნახევრად ჩაღრმავებული და მიწისქვეშა საცავები.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.